Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro internetový obchod www.goled.cz a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Goled, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Informace o produktech zveřejněné na internetových stránkách www.goled.cz mohou být čerpány ze stránek výrobců a jiných volně dostupných zdrojů, proto prodávající neodpovídá za úplnost těchto informací. Vyobrazení produktů mohou být ilustrační.

Prodávající

Goled, s.r.o. se sídlem Roľníckej Školy 3, 94501 Komárno, Slovensko, IČO: 50072595, DIČ: CZ684300563, je společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 43152/N, zabývající se prodejem zboží spotřebitelům i dalším prodejcům. Kontrolní subjekt: Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj: Staničná 9, P.O.Box 49/A, 950 50 Nitra, SR.

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na stránce kontaktů.

Kupující

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které požaduje na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP a ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, a i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Objednávka zboží / Kupní smlouva

Na webových stránkách www.goled.cz má kupující možnost nákupu přímo z domova. Objednávat si může pomocí nákupního košíku, e-mailu, telefonicky, nebo písemně na naší adrese. Po přijetí objednávky vám do obratem zašleme potvrzení e-mailem, v ojedinělých případech do 2 hodin. Na uvedenou e-mailovou adresu vám v případě potřeby budou zasílány i všechny další informace. U vybraných objednávek (např. větší množství a pod.) bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky za účelem potvrzení objednávky. Cenové akce platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně domluvené ceny) po uplynutí 24-hodinové storno lhůty, lze měnit, nebo rušit, pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

III. Storno objednávky / Odstoupení od Smlouvy

Každou objednávku může kupující bezplatně stornovat do 24 hodin od jejího odeslání a to telefonicky nebo e-mailem. Je třeba uvést jméno, e-mailovou adresu a popis objednaného zboží. V případě stornování objednávky prodávající nebude účtovat žádné poplatky související se stornem objednávky. V případě úhrady kupní ceny, nebo její části, budou finanční prostředky vráceny na účet kupujícího obratem, resp. maximálně do 15 pracovních dnů od storna objednávky kupujícím.

Odstoupení od Smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující na webových stránkách Goled.cz získává jako benefit právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nad rámec zákonem daných 14 dní a to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis (email nebo vyplněný reklamační formulář) o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli obratem, resp. maximálně do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

Odstoupení od Smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě neshody na podmínkách akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

IV. Způsob platby a platební podmínky

Prodávající Goled, s.r.o. je plátcem DPH. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uvedeny včetně i bez DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Kupující má možnost zaplatit za zboží v hotovosti při dodání zboží kurýrem, platební kartou, přes PayPal a převedením nebo vkladem kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura je vystavena na základě kupní smlouvy, t.j. objednávky zboží. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Při platbě předem převodem nebo vkladem na účet je třeba sumu objednaného zboží uhradit na účet Citfin, spořitelní družstvo:

 • číslo účtu: 1125526/2060
 • IBAN: CZ14 2060 0000 0000 0112 5526
 • SWIFT: CITFCZPP
 • jako variabilní symbol uvést posledních 5 číslic čísla objednávky.

Po připsání fakturované částky na účet, zboží ihned zasíláme na uvedenou adresu doručení.

V. Dodací podmínky

Zboží se doručuje kurýrní službou UPS. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje a domluví místo a čas převzetí zboží. Poplatky za dopravu jsou:

 • Přepravní při nákupu do 800 Kč: Kurýrní služba 150 Kč (vč. DPH)
 • Přepravní při nákupu nad 801 Kč a do 1600 Kč: Kurýrní služba 100 Kč (vč. DPH)
 • Přepravní při nákupu nad 1601 Kč a do 2400 Kč: Kurýrní služba 50 Kč (vč. DPH)
 • Doprava pro objednávky nad 2400 Kč (vč. DPH) je zdarma

*Pro individuální cenové nabídky účtujeme dopravu dle sazeb naší přepravní společnosti.

Ceny za způsob platby:

 • Platba kurýrovi v hotovosti nebo platební kartou +30 Kč s DPH
 • ZDARMA pro všechny ostatní možnosti platby (platební kartou, na bankovní účet, Paypal).

Zboží z kategorie fotovoltaiky (solární panely, měniče napětí, baterie) se doručuje kurýrskou službou Geis. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje a domluví místo a čas převzetí zboží. Poplatky za dopravu jsou:

 • Balné: 1000 Kč (vč. DPH) – pevná sazba bez ohledu na počet objednaných fotovoltaických výrobků
 • Doprava (připočítává se k balnému): 250 Kč (vč. DPH) za každý objednaný fotovoltaický panel

Lhůta doručení pro zboží, které je skladem, je maximálně do 5 pracovních dnů od jeho objednání, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že se zboží nenachází na skladě, zákazník bude o tom informován telefonicky nebo emailem.

Při vyexpedování zboží je kupující informován, aby se mohl připravit na převzetí zboží. Internetový obchod se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo doručení.

Při přebírání zásilky od kurýra je kupující povinen v přítomnosti kurýra zkontrolovat obal a obsah zásilky. V případě, že je obal zásilky, resp. obsah zásilky poškozený nebo neúplný, je kupující povinen takovou skutečnost zapsat do předávacího protokolu a následně, bez zbytečného odkladu, oznámit prodávajícímu. V opačném případě nemohou být dodatečné reklamace akceptovány.

VI. Reklamační řád

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku. Kupující je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména pokud je třeba odborné posouzení závady, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na výměnu za nový výrobek nebo odstoupení od smlouvy. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu reklamační protokol.

Při uplatňování reklamace je kupující povinen předložit číslo dokladu o koupi zboží a písemně oznámit podstatu závady zboží. Kupující bude emailem nebo telefonicky informován o způsobu řešení reklamace:

 1. Pokud to povaha produktu dovoluje a kupující umí fotkami nebo videem prokázat poruchu, např. posláním na email, nevyžadujeme zaslání produktu na sídlo společnosti. Rovnou posíláme nový produkt výměnným balíkem, tzn. poškozené nebo nefunkční zboží kupující předá tomu kurýrovi, který rovnou přinese nový funkční produkt.
 2. V ostatních případech je kupující povinen doručit zboží spolu s příslušenstvím na adresu provozu internetového obchodu, ale ne formou dobírky. Reklamované zboží zaslané dobírkou prodávající nemůže převzít. V případě zasílání zboží je kupující povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně zboží před poškozením během přepravy.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jestli se kupující domnívá, že ho prodávající poškodil, nebo nedostál svým závazkům, pište na emailovou adresu reklamace@goled.cz. Jestli se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Prodávající poskytuje na běžné zboží záruku 36 měsíců, na produkty označené jako Profesionální prodlouženou záruku 60 měsíců a u vybraných fotovoltaických produktů 120 a 144 měsíců.

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho používáním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, vystavením zboží nebezpečným následkům tepelného a/nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží. Je třeba rozlišovat mezi zárukou a životností některých výrobků.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a pod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Od 25. května 2018 je v platnosti obecné nařízení, které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).V českém právním prostředí tak nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostátní úrovni (nebo dokonce i stanoveno, že mají být upraveny).

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2016.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.